กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

อัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย  แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  (มกราคม ๒๕๕๙) …

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 2559 ------------------------------- หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อปท หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม…

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ -…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา