วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559--------------------------------------------------------------

ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท 2559
ระเบียบเงินอุดหนุน ปี 2559
ระเบียบเงินอุดหนุน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559

ดูรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น