วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 2559
-------------------------------
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อปท
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท 10 มีนาคม 2559
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กันยายน 2559
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

การจ่ายขาดเงินสะสม 2560
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จ่ายขาดเงินสะสม 59
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 2559
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อบต. , เทศบาล, อบจ.

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น