กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2013

สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556 สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556 สปสช. …

เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการหน่วยงานต่างๆ

ผู้พิพากษา พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ http://web.krisdika.go.th/data/la…

แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ …

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 …

เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่า…

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า…

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให…

หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมวิธี การให้ทุนการศึกษา แ…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา