วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

  • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ--ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น