หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.


  • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษา และการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น ที่ มท 0807.3/ว 1530 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 2508 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการพิจารณาชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า