วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556
 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556
 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการหน่วยงานต่างๆ


ผู้พิพากษา
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c344/%c344-2a-2551-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF (โดยเปลี่ยนส่วนท้ายสุดของโดเมนเนมจาก.pdf เป็น.tif)

อัยการ
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a707/%a707-20-2550-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF
ข้าราชการอัยการ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

 • แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ


ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ--ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
 • เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาฯ แต่อย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้"

หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.


 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษา และการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น ที่ มท 0807.3/ว 1530 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 2508 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการพิจารณาชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550)