แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
{getButton} $text={ดูรายละเอียด ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ} $icon={link} $color={#ff00ff}


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment: LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
{getButton} $text={ดูรายละเอียด ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา} $icon={link} $color={#ff00ff}


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
{getButton} $text={ดูรายละเอียด ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง} $icon={link} $color={#ff00ff}


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
{getButton} $text={ดูรายละเอียด ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ} $icon={link} $color={#ff00ff}


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า