ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตําบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร

 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตําบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร

    ตามที่มีประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น

    บัดนี้ การดําเนินการสรรหาได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตําบล ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตําบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า