ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตําบล

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจําตามอํานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความ รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย

ข้อ 4 การเบิกจ่ายตามระเบียบนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตรา ที่กําหนดไว้

ข้อ 6 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกํากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ ความเสียหาย ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทําความตกลง กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมวด 1 ค่าตอบแทน

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด


ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ


หมวด 2 ค่าใช้สอย

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้

ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ 11 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ

ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้กําหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยเรื่องใดตามข้อ 11 ไว้ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย

ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น

หมวด 3 ค่าวัสดุ

ข้อ 17 ค่าวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

หมวด 4 ค่าสาธารณูปโภค

ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบนี้ ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ที่ได้กระทําโดยสุจริต และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้

ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างดําเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

{getButton} $text={[รายละเอียดเพิ่มเติม]} $icon={link} $color={#ff00ff}
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า