กำลังแสดงโพสต์จาก 2016

ระเบียบฯ การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข…

พรบ.ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑ พระราชบญัญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” มาตรา ๒ พระราชบญญัตินี้ให้ใช้บ้งคับ…

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙�����������������…

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบ…

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั…

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้า…

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา