ระเบียบฯว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2550

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2879 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- บัญชีอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย
- บัญชีอัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร
- บัญชีอัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า