วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550)